Make your own free website on Tripod.com

 

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ุมชนก้าวหน้า  พัฒนาความเป็นอยู่  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา  สุขภาพดีดีถ้วนหน้า  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม