Make your own free website on Tripod.com

ยุทธศาสตร์

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม และวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น
1.2 พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2.1 สร้าง พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงคู่กับท้องถิ่นสืบไป
3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด
3.4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดความคุ้มกัน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
4.2 พัฒนาแหล่งน้ำ และชลประทาน
4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
4.4 จัดให้มี และบำรุงตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน
4.5 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์
4.6 การพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ
4.7 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
5.2 สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม
5.4 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรในสังคม
5.6 เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
5.7 จัดให้มี และบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5.8 ส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ
5.9 จัดตั้งและการบำรุงสถานพยาบาล
5.10 จัดให้มี และสนับสนุน สุสาน และฌาปนสถาน
5.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
5.12 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล
6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด
6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
6.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร
6.5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6.6 ปรับปรุงพัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวย ต่อการให้บริการประชาชน