Make your own free website on Tripod.com

 

ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

 

 

 

นายทองไพ  ลือจันดา

 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

 

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ุ6)

 

 

โทร. 084-9539839

 

 

 

 

นายเกษียร  กุมผัน

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

 

การศึกษา : ประถมศึกษา (ป.6)

 

 

โทร.  089-0330485

 

 

 

 

นายยงยุทธ  จำปาจันทร์

 

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

 

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

 

 

โทร. 081-7413995

 

นายคำอ้าย  ปาหาญ

นายมานิตย์  จุมปา

นางนิคม  ละเลิง

นายวิฑูรย์  แสนวา

ส.อบต. หมู่ 1

ส.อบต.  หมู่ 1

ส.อบต. หมู่ 2

ส.อบต. หมู่ 2

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การศึกษา : ประถมศึกษา (ป.6)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

โทร. 088-3151476

โทร.  082-8531514

โทร.  084-4204812

โทร.  089-2776078

นายถาวร  เนียมสอน

นายมนตรี  สีน้ำอ้อม

นางสาวลำพึง  ไชยน้ำอ้อม

นางสมุด  ชิณแสน

ส.อบต. หมู่ 3

ส.อบต. หมู่ 3

ส.อบต. หมู่ 4

ส.อบต. หมู่ 4

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

โทร.  089-2168060

โทร.  083-3552852

โทร.  085-7476872

โทร.  087-6442594

นายบัว  พลศิลา

นายอ่อนจันทร์  สีน้ำอ้อม

นายอุดม  ก้านจักร

นายทองฮวด  เสาสูงยาง

ส.อบต. หมู่ 5

ส.อบต. หมู่ 5

ส.อบต. หมู่ 6

ส.อบต. หมู่ 7

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.4)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.7)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

โทร.  087-5374585

โทร.  087-9507214

โทร.  082-1521792

โทร.  089-9281083

นายสวัสดิ์  สมภาร

นายสมจิตต์  กุมผัน

นายสุวัฒน์  อินธิสา

นายสมพร  สีเฮียง

ส.อบต. หมู่ 7

ส.อบต. หมู่ 8

ส.อบต. หมู่ 8

ส.อบต. หมู่ 9

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.4)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

โทร.  088-3292179

โทร.  087-8287419

โทร.  082-8480721

โทร.  087-1455321

นายอำพันธ์  อาษา

นายสุริยนต์  เหลืองเจริญ

นายสมาน  ยาวศิริ

นายจิต  จันทา

ส.อบต. หมู่ 9

ส.อบต. หมู่ 10

ส.อบต. หมู่ 11

ส.อบต. หมู่ 12

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.6)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

โทร.  086-8592343

โทร.  087-2376341

โทร.  089-95760660

085-54537299

นางทองพันธ์  วรรณโสภา

นางนฤมล  เมืองพรม

นายพรมมา  มูลตรี

นายเข็ม  บัวเผือก

ส.อบต. หมู่ 12

ส.อบต. หมู่ 13

ส.อบต. หมู่ 13

ส.อบต. หมู่ 14

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การศึกษา : ประถมศึกษา(ป.4)

โทร.  089-2762154

โืทร.  088-3173441

โทร.  089-8867061

โทร.  080-1943600

 

 

 

นายเด่น  นนท์อ่อน

 

 

ส.อบต. หมู่ 14

 

 

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

 

โทร.  089-5746782