Make your own free website on Tripod.com
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
 1)  ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              
      1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน 7 2,424,600 12 2,088,750 7 1,519,300 26 6,032,650
            ทางเท้า  ทางระบายน้ำ  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถโดย              
            เน้นภารกิจการเชื่อมโยงเครื่อข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น              
            เป็นหลัก              
     1.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 7 860,000 3 270,000 2 120,000 12 1,250,000
           และสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ              
     1.3  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการวางผังเมือง - - - - - - - -
     1.4  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ - - - - - - - -
           สาธารณะประโยชน์ของชุมชน                
รวม 14 3,284,600 15 2,358,750 9 1,639,300 38 7,282,650
 2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว              
     2.1  แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษา  ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง - - - - - - -  
           ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  แหล่งท่องเที่ยวทาง              
          ธรรมชาติต่าง ๆ              
     2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           จังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     2.3  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีและอบรมพัฒนาความรู้ให้กับมัคคุเทศน์ - - - - - - - -
           ท้องถิ่น        
     2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่อง - - - - - - -  
           เที่ยวของจังหวัด              
     2.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา - - - - - - -  
     2.6  แนงทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร - - - - - - -  
     2.7  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการสร้างโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว - - - - - - -  
           เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง              
     2.8  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและยกระดับการจัดงานวันข้าวหอม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           มะลิ  ให้เป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด                
รวม 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000
 3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม              
     3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 170,000 4 170,000 4 170,000 12 510,000
           ให้มีอย่างเพียวพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน              
     3.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 3 520,000 2 220,000 2 220,000 7 960,000
           ประชาชน              
     3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000
           และสามารถตอบสนองต่อการดำรงชีวิตตามแบบวิถีชุมชน                
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนา  และ 1 140,000 1 140,000 1 140,000 3 420,000
           วัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป              
     3.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน              
          และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย        
     3.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี - - - - 1 500,000 1 500,000
          มาตรฐานเป็นศูนย์ต้นแบบการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ทั่วทั้งจังหวัด                
รวม 10 900,000 9 600,000 10 1,100,000 29 2,600,000
 4)  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                
     4.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนา  ให้ความรู้  และส่งเสริม 4 1,640,000 4 1,630,000 5 1,730,000 13 5,000,000
           อาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง              
     4.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียง - - - - 1 700,000 1 700,000
           พอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน                
     4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพฝีมืออแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           ให้กับประชาชน                
     4.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ใน - - - - - - - -
           การประกอบอาชีพ                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     4.5  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  บำรุงรักษา  และควบคุมตลาดเพื่อรอง 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
           รับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน              
     4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 3 300,000 2 150,000 2 150,000 7 600,000
           เศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็น              
           รูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ              
     4.7  แนวทางการพัฒนาพัฒพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหอมมะลิ  เพื่อ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
           เพิ่มผลผลิตต่อไร่  แต่ยังคงคุณภาพและเอกลักษณ์ความหอมไว้              
     4.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบสหกรณ์  เพื่อให้ - - - - - - - -
           ชุมชนมีความเข้มแข็ง                
รวม 10 2,160,000 9 2,000,000 11 2,800,000 29 6,960,000
 5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และสิ่งแวดล้อม                
     5.1  แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการป้องกัน  โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม 10 415,000 10 415,000 14 5,015,000 34 5,845,000
           ชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน              
     5.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการ - - - - - - - -
           ของเด็กในครรภ์              
     5.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000
           และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     5.4  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ 2 40,000 2 40,000 2 40,000 3 120,000
           ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพ                
           ยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์                
           สูงสุดและคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน                
     5.5  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย - - - - - - - -
     5.6  แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ - - - - - - - -
     5.7  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้น - - - - - - - -
           ฟูสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ              
     5.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรและ - - - - - - - -
           การเมืองภาคประชาชนในชุมชนเพื่อเกื้อกูลให้สังคมเกิดความ              
           เข้มแข็ง              
     5.9  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทา 3 4,070,000 2 70,000 2 70,000 7 4,210,000
           สาธารณภัย              
     5.10  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  3 110,000 3 110,000 3 110,000 9 330,000
             คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์              
     5.11  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และ 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000
             สิทธิเสรีภาพของประชาชน                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     5.12  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000
             ประชาชน              
     5.13  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพ - - - - - - - -
             ในชุมชน  1  แห่ง / 1 ท้องถิ่น              
     5.14  แนวทางการพัฒนารณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ - - - - - - - -
             ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  และกฎหมาย              
             อื่นที่เกี่ยวข้อง              
     5.15  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้ม 1 150,000 1 50,000 1 50,000 3 250,000
             แข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น        
รวม 26 4,975,000 25 875,000 29 2,475,000 80 8,325,000
 6)  ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์                
      การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  และเจตนา                
      รมณ์ของประชาชนในพื้นที่                
     6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ - - - - - - - -
           อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  และกลุ่มองค์กรอื่น ๆ              
     6.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 6 290,000 6 290,000 6 290,000 18 870,000
           ท้องถิ่น                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     6.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา - - - - - - - -
            น้ำท่วม / ฝนแล้งในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง              
     6.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วน 3 320,000 2 200,000 2 200,000 7 720,000
           ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง              
รวม 9 610,000 8 490,000 8 490,000 25 1,590,000
รวมทั้งสิ้น 71 11,969,600 68 6,363,750 69 8,544,300 208 26,877,650
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
 1)  ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              
      1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน - - - - - - - -
            ทางเท้า  ทางระบายน้ำ  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถโดย              
            เน้นภารกิจการเชื่อมโยงเครื่อข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น              
            เป็นหลัก              
     1.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค - - - - - - - -
           และสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ              
     1.3  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการวางผังเมือง - - - - - - - -
     1.4  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ - - - - - - - -
           สาธารณะประโยชน์ของชุมชน                
รวม - - - - - - - -
 2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว              
     2.1  แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษา  ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง - - - - - - - -
           ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  แหล่งท่องเที่ยวทาง              
          ธรรมชาติต่าง ๆ              
     2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ - - - - - - - -
           จังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     2.3  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีและอบรมพัฒนาความรู้ให้กับมัคคุเทศน์ - - - - - - - -
           ท้องถิ่น        
     2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่อง 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           เที่ยวของจังหวัด              
     2.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา - - - - - - - -
     2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร - - - - - - - -
     2.7  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการสร้างโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว - - - - - - - -
           เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง              
     2.8  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและยกระดับการจัดงานวันข้าวหอม - - - - - - - -
           มะลิ  ให้เป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด                
รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
 3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม              
     3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 460,000 - - - - 5 460,000
           ให้มีอย่างเพียวพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน              
     3.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 1 7,000 1 7,000 1 7,000 3 21,000
           ประชาชน              
     3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  - - - - - - - -
           และสามารถตอบสนองต่อการดำรงชีวิตตามแบบวิถีชุมชน                
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนา  และ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           วัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป              
     3.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน 1 66,000 - - - - 1 66,000
           มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน              
          และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย              
     3.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี - - - - - - - -
          มาตรฐานเป็นศูนย์ต้นแบบการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ทั่วทั้งจังหวัด                
รวม 8 553,000 2 27,000 2 27,000 12 607,000
 4)  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                
     4.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนา  ให้ความรู้  และส่งเสริม - - - - - - - -
           อาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง              
     4.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียง - - - - - - -  
           พอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน                
     4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพ - - - - - - - -
           ให้กับประชาชน                
     4.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ใน - - - - - - - -
           การประกอบอาชีพ                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     4.5  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  บำรุงรักษา  และควบคุมตลาดเพื่อรอง - - - - - - - -
           รับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน              
     4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ -   - - - - - -
           เศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็น              
           รูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ              
     4.7  แนวทางการพัฒนาพัฒพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหอมมะลิ  เพื่อ - - - - - - - -
           เพิ่มผลผลิตต่อไร่  แต่ยังคงคุณภาพและเอกลักษณ์ความหอมไว้              
     4.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบสหกรณ์  เพื่อให้ - - - - - - - -
           ชุมชนมีความเข้มแข็ง                
รวม - - - - - - - -
 5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และสิ่งแวดล้อม                
     5.1  แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการป้องกัน  โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม 1 157,680 1 157,680 1 157,680 2 473,040
           ชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน              
     5.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการ - - - - - - - -
           ของเด็กในครรภ์              
     5.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - - - - - - -
           และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     5.4  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ - - - - - - - -
           ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพ                
           ยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์                
           สูงสุดและคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน                
     5.5  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย - - - - - - - -
     5.6  แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ - - - - - - - -
     5.7  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้น - - - - - - - -
           ฟูสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ              
     5.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรและ - - - - - - - -
           การเมืองภาคประชาชนในชุมชนเพื่อเกื้อกูลให้สังคมเกิดความ              
           เข้มแข็ง              
     5.9  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทา 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
           สาธารณภัย              
     5.10  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  - - - - - - - -
             คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์              
     5.11  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
             สิทธิเสรีภาพของประชาชน                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     5.12  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
             ประชาชน              
     5.13  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพ - - - - - - - -
             ในชุมชน  1  แห่ง / 1 ท้องถิ่น              
     5.14  แนวทางการพัฒนารณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ - - - - - - - -
             ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  และกฎหมาย              
             อื่นที่เกี่ยวข้อง              
     5.15  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้ม - - - - - - - -
             แข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น        
รวม 5 217,680 5 217,680 5 217,680 15 653,040
 6)  ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์                
      การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  และเจตนา                
      รมณ์ของประชาชนในพื้นที่                
     6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ - - - - - - - -
           อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  และกลุ่มองค์กรอื่น ๆ              
     6.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา - - - - - - - -
           ท้องถิ่น                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง (โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     6.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา - - - - - - - -
            น้ำท่วม / ฝนแล้งในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง        
     6.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วน - - - - - - - -
           ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง              
รวม - - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 14 790,680 8 264,680 8 264,680 30 1,380,040
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
 1)  ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน              
      1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน 5 25,600,000         5 25,600,000
            ทางเท้า  ทางระบายน้ำ  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถโดย              
            เน้นภารกิจการเชื่อมโยงเครื่อข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น              
            เป็นหลัก              
     1.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 5 21,800,000         5 21,800,000
           และสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ              
     1.3  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการวางผังเมือง - - - - - - - -
     1.4  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่ - - - - - - - -
           สาธารณะประโยชน์ของชุมชน                
รวม 10 47,400,000         10 47,400,000
 2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว              
     2.1  แนวทางการพัฒนาบำรุงรักษา  ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง - - - - - - -  
           ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  แหล่งท่องเที่ยวทาง              
          ธรรมชาติต่าง ๆ              
     2.2  แนงทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ - - - - - - -  
           จังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     2.3  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีและอบรมพัฒนาความรู้ให้กับมัคคุเทศน์ - - - - - - - -
           ท้องถิ่น        
     2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่อง - - - - - - -  
           เที่ยวของจังหวัด              
     2.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา - - - - - - -  
     2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร - - - - - - -  
     2.7  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการสร้างโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว - - - - - - -  
           เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง              
     2.8  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและยกระดับการจัดงานวันข้าวหอม - - - - - - -  
           มะลิ  ให้เป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด                
รวม - - - - - - - -
 3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม              
     3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 1,312,250 2 1,312,250 2 1,312,250 6 3,936,750
           ให้มีอย่างเพียวพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน              
     3.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ - - - - - - - -
           ประชาชน              
     3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  - - - - - - - -
           และสามารถตอบสนองต่อการดำรงชีวิตตามแบบวิถีชุมชน                
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนา  และ 1   1   1   1  
           วัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป              
     3.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน 1   1   1   1  
           มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน              
          และมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย        
     3.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี - - - - - - - -
          มาตรฐานเป็นศูนย์ต้นแบบการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ทั่วทั้งจังหวัด                
รวม 2 1,312,250 2 1,312,250 2 1,312,250 6 3,936,750
 4)  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                
     4.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนา  ให้ความรู้  และส่งเสริม - - - - - - - -
           อาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง              
     4.2  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียง 7 50,500,000         7 50,500,000
           พอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน                
     4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพ - - - - - - - -
           ให้กับประชาชน                
     4.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ใน - - - - - - - -
           การประกอบอาชีพ                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     4.5  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  บำรุงรักษา  และควบคุมตลาดเพื่อรอง 2   2   2   2  
           รับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน              
     4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ 7   2   - - 9  
           เศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็น              
           รูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ              
     4.7  แนวทางการพัฒนาพัฒพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหอมมะลิ  เพื่อ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000
           เพิ่มผลผลิตต่อไร่  แต่ยังคงคุณภาพและเอกลักษณ์ความหอมไว้              
     4.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบสหกรณ์  เพื่อให้ - - - - - - - -
           ชุมชนมีความเข้มแข็ง                
รวม 7 50,500,000         7 50,500,000
 5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และสิ่งแวดล้อม                
     5.1  แนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการป้องกัน  โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม - - - - - - - -
           ชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน          
     5.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการ - - - - - - - -
           ของเด็กในครรภ์          
     5.3  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - - - - - - -
           และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                
40
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     5.4  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ - - - - - - - -
           ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพ                
           ยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์                
           สูงสุดและคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน                
     5.5  แนวทางการพัฒนาจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย - - - - - - - -
     5.6  แนวทางการพัฒนาบำบัดและจัดการขยะ - - - - - - - -
     5.7  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้น - - - - - - - -
           ฟูสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ              
     5.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรและ - - - - - - - -
           การเมืองภาคประชาชนในชุมชนเพื่อเกื้อกูลให้สังคมเกิดความ              
           เข้มแข็ง              
     5.9  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทา - - - - - - - -
           สาธารณภัย              
     5.10  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000
             คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์              
     5.11  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และ 1 50,000 - - - - 1 50,000
             สิทธิเสรีภาพของประชาชน                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     5.12  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับ - - - - - - - -
             ประชาชน              
     5.13  แนวทางการพัฒนาจัดให้มี  ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพ - - - - - - - -
             ในชุมชน  1  แห่ง / 1 ท้องถิ่น              
     5.14  แนวทางการพัฒนารณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ - - - - - - - -
             ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  และกฎหมาย              
             อื่นที่เกี่ยวข้อง              
     5.15  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้ม - - - - - - - -
             แข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น        
รวม 2 650,000 1 600,000 1 600,000 4 1,850,000
 6)  ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์                
      การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  และเจตนา                
      รมณ์ของประชาชนในพื้นที่                
     6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000
           อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  และกลุ่มองค์กรอื่น ๆ              
     6.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา - - - - - - - -
           ท้องถิ่น                
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2550  ถึง  2552)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ( โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น )
ยุทธศาสตร์ ปี  50 ปี  51 ปี 52 รวม  3  ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
     6.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา - - - - - - - -
            น้ำท่วม / ฝนแล้งในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง              
     6.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วน - - - - - - - -
           ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง              
รวม 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000
รวมทั้งสิ้น 22 100,012,250 4 2,062,250 4 2,062,250 30 104,136,750