Make your own free website on Tripod.com

 

ส่วนโยธา

 

 

 

 

นายสุวัฒน์  เนื้อจันทา

 

 

หัวหน้าส่วนโยธา

 

 

การศึกษา :  ปริญญาตรี

 

 

โทร.  089-0792746

 

 

 

 

นายใหม่  ลาวงษา

 

 

นายช่างโยธา

 

 

การศึกษา :  ปริญญาตรี

 

 

โทร.  089-2110994

 

 

นายพงษ์ศิริ  สีหานาม

 

นายโอริส  ทองห้าว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โทร.  086-9053837

 

โทร.  085-4672255