Make your own free website on Tripod.com

 

ส่วนการคลัง

 

 

 

 

นายณัฐวุฒิ  ทิพศรีหา

 

 

หัวหน้าส่วนการคลัง

 

 

การศึกษา :  ปริญญาตรี

 

 

โทร.080-7420122

 

นางสาวสุพรรณ  จันทะอ่อน

นายอมรศักดิ์  ราชสมบัติ

นายเฉวียง  วงค์จินดา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การศึกษา :  ปริญญาตรี

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาโท(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)(ทุน)

โทร.  084-4284409

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาโท  (บัญชีมหาบัณฑิต)

โทร.  087-2453835

 

โทร.  086-2320808

         

 

นางจารุณี  เรืองศักดิ์

 

นางปานลัดดา  เสน่ห์วงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

การศึกษา :  ปริญญาตรี

 

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โทร.  087-8549690

 

โทร.  083-3548595