Make your own free website on Tripod.com

สำนักงานปลัด

bullet_star.gif

bullet_star.gif

 

ส.ต.ท.รัตนชัย  อ่อนทรัพย์

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

การศึกษา  :  ปริญญาตรี

 

 

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) (ทุน)

 

 

โทร.  081-0616226

 

นางเกษร  อ่อนทรัพย์

นางสาวละมุด  เนื้อจันทา

นางนฤมล  ทิพนัส

นางแก้วตา  ชินภักดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

นักพัฒนาชุมชน

บุคลากร

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา :  ปริญญาตรี

ปัจจุบันกำลังศึกษา :  ปริญญาโท

โทร.  084-9534973

ปัจจุบันกำลังศึกษา :  ปริญญาโท

ปัจจุบันกำลังศึกษา :  ปริญญาโท

(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) (ทุน)

 

(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต)

(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต)

โทร.  089-5717654

 

โทร.  084-6868674

โทร.  087-1595161

นางสาวทองเพียร  ศรีเที่ยง

นายอภิเดช  ดวงระหว้า

นางจิรัชญา  สีสินธุ์

จ.อ.บุญธรรม  ปาสาใน

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา:ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โทร.089-4938451

โทร.  087-8635872

โทร.  087-9045189

โทร.  081-9645670

bullet_star.gif

bullet_star.gif

จ.อ.สุประวิทย์  ยามโสภา

bullet_star.gif

bullet_star.gif

ส.อ.ประเทือง  โสสีดา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

การศึกษา :  ปริญญาตรี

 

 

การศึกษา :  ปริญญาตรี

โทร.  089-6923017

 

 

โทร.  084-7779653

นายสุพล  แก้วอุทัศน์

นายสนธยา  ทองปัญญา

นางสมร  ช่างถม

นายสินธุ์  จันทร์เติม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นักการภารโรง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

การศึกษา:ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)

โทร.  085-6458849

โทร.  089-9887305

โทร.  089-9444857

โทร.  080-7579544

นายวรชาติ  ลุนปุย

นายสุพันธ์  สมภาร

นายชาย  วรศิริ

นายทองคำ  พละไชย

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

ยาม

พนักงานดับเพลิง

การศึกษา :  ปริญญาตรี

การศึกษา:ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การศึกษา :  ประถมศึกษา(ป.6)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)

โทร.  086-0244685

โทร.  089-2777276

โทร.  084-9169473

โทร.  085-7495733

นางละมุล  หัสจรรย์

นางบัวสาย  จันทร์ผิว

นางเสงี่ยม  บุญสาร

นางสาวดวงจันทร์  มวลคำลา

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาตรี

โทร.  083-3438545

โทร.  085-1516277

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาตรี

(ครุศาสตร์บัณฑิต) (ทุน)

 

 

(ครุศาสตร์บัณฑิต) (ทุน)

โทร.  084-7981026

 

 

โทร.  080-1946425

bullet_star.gif

bullet_star.gif

นางมะยุรา  วลัยศรี

นางสาวพิรนุช  พิมพ์ศรี

 

 

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

bullet_star.gif

bullet_star.gif

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

 

 

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาตรี

ปัจจุบันกำลังศึกษา : ปริญญาตรี

 

 

(ครุศาสตร์บัณฑิต) (ทุน)

(ครุศาสตร์บัณฑิต)

 

 

โทร.  081-6709169

โทร.  087-0300739