Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

นายสมร  เหลืองเจริญ

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

 

การศึกษา:  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

 

โทร.  088-3292202

 

 

นายบุญเลิศ  ประทุมภักดิ์

 

นายสุนทร  สีประดู่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

โทร.  082-8586110

 

โทร. 087-2385919

 

 

 

นายหนูกัน  สีน้ำอ้อม

 

 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

 

 

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

 

โทร. 087-9452128